Personatges de CatalunyaPersonajes de Cataluña

Andrea Vilallonga Valls optà per dedicar-se al mon de l’ assessoria d’imatge ara fa set anys. “Desitjava poder ajudar els altres des dels meus coneixements del mon de la moda i la imatge, i amb les ganes, l’entusiasme i la passió que, haig de dir, sempre aboco en tot allò que faig. Estic molt contenta d’haver-m’hi decidit perquè és molt gratificant poder col·laborar en el restabliment de l’equilibri emocional de moltes persones insatisfetes o dels individus la imatge dels quals no s’ajusta a allò que desitgen projectar.”
En assessoria d’imatge. “la relació entre estètica I ètica es bàsica, ja que ajudem a superar complexes de manera que s’enforteix la comunicació amb l’exterior. En aquesta tasca per reequilibrar la part física i emocional és molt important disposar i desenvolupar una bona capacitat d’escolta i d’empatia. La meva formació de coach es de gran ajut per poder motivar els clients; no es tracta nomes que es produeixi una transformació en estètica o una millora de la imatge del Individu ,sinó que hem de treballar per aconseguir un canvi permanent mes
radical que s’esdevingui des de l’interior i en derivi una nova actitud mes positiva. Variar de jaqueta es fàcil; allò difícil es modificar les motivacions per tal d’escollir-ne una de determinada. A causa d’això  la psicologia, la científica i la intuïtiva, és essencial.” Per assolir uns resultats òptims cal que la persona s’impliqui I s’esforci en la transformació emocional i visual. Els assessors d’Imatge assistim els nostres clients, però son ells els que han d’esmerçar-hi totes les forces.»
EI mètode de treball acostuma a ser el següent: “Amb el primer contacte amb el client ja es perceben els ajustos necessaris; tot I així, cal escoltar-lo atentament per conèixer a fons les seves circumstàncies, formes de vida. costums l tarannà. S’han de respectar sempre les
seves opcions personals malgrat que estiguin en contra de les nostres. Perquè no es tracta de fer una transformació radical de Ia persona, sinó de millorar-ne determinats aspectes partint d’opcions realistes.

” A més cal que siguem sempre sincers, objectius i honestos quan fem les nostres valoracions i recomanacions. De fet, el nostre gran avantatge a l‘hora de poder ajudar un client a millorar la seva imatge és la nostra capacitat d’objectivitat.”
Aquesta anàlisi inicial no resulta mai parcial ni subjectiva. sino que parteix d’una metodologia científica plenament consolidada.

“La primers impressió que donen els individus és universal i analitzable fent servir paràmetres científics. La ciència que s’encarrega de I ‘anàlisi objectiva de la imatge s’anomena iconologia i es centre en l’examen de la conjunció semiòtica que conformen les línies, les formes, els volums i els colors.

A partir d’aquesta primera fase  fixem l’objectiu i les circumstancies del client, realitzem fotografies i en fem una anàlisi antropomètric de les proporcions corporals i de les tipologies i de  l’imatge que transmet. Amb les conclusions de les dades obtingudes Ii suggerim unes pautes de vestuari, és a dir, del tipus de roba que mes l‘afavoreix i que cal portar en cada situació i l’informen de la importància del color, no tan sols incidint en les tonalitats que li escauen sino també en com es comunica a traves d‘elles amb L’exterior.

De vegades, la transformació també requereix perfeccionar determinats aspectes del comportament i tot i que corregir el caràcter d’un individu és molt difícil, és possible ensenyar-l’hi a comportar-se en públic.
Les bones maneres son imprescindibles per tenir una convivència pacifica en societat. La urbanitat permet que una persona amb un caràcter impulsiu encaixi en la societat, aprèn que determinades coses o paraules no es poden fer o dir en públic.”
En qualsevol cas “mai no seguim unes pautes estandarditzades perquè cada cas es diferent; en la nostra feina, no hi he espai per a la monotonia.”

Una de les claus de l’èxit d’un assessor d’imatge és “ser molt conscient que cal treballar des de la humilitat per tal que les persones puguin extreure el màxim partit possible de la seva imatge, sense perdre de vista que la bellesa és sempre subjectiva: depèn de l’observador, però també és inherent a una actitud de seguretat, satisfacció I confiança en un mateix. La bellesa és quelcom que t’emociona… i no podem commoure tothom.

Per desgracia, molta gent no és conscient del potencial que té ni de Ia imatge que projecta. «Ens han educat en una errònia humilitat judeo cristiana que ens fa confondre la seguretat en un mateix i l’autoconeixement amb la vanitat i la supèrbia i que provoca molts daltabaixos emocionals perquè d’una banda, ens consta acceptar la dimensió corporal del nostre esser i
de l’altra, no sabem apreciar-ne els punts positius, i sovint ens centrem en els que no ens agraden.

Cal que no oblidem que no hi he res de negatiu ni d’estrany a voler sentir-se be en la pròpia pell perquè el cos es L’única i veritable pertinença de que disposem.”

Malgrat el que podríem podria creure la majoria dels clients de Ia senyora Vilallonga “no son persones amb repercussió publica ni el seu estatus és sempre elevat: el 80% dels clients son persones anònimes d’ambients socials molt heterogenis.

” La tipologia dels clients acostuma a respondre a les casuístiques següents: Hi ha un sector d’usuaris amb una autoestima baixa que no se sent be amb la seva aparença; també, persones que no s’identifiquen amb la imatge que projecten i volen transformar-la; igualment, hi ha qui se sent be amb el seu aspecte però desitja potenciar-lo encara mes i, finalment  un últim grup constituït pels que no disposen de temps ni per gestionar Ia seva imatge ni per realitzar les seves compres, casos en que també portem a terme funcions de personal shopper.”

Com a tècnic superior d’Assessoria d’imatge Personal i Corporativa, Andrea Vilallonga també dedica part del seu temps a Ia docència. “imparteixo classes per a empreses i corporacions de bones maneres, urbanitat , pautes de comportament i imatge tan personal com corporativa. M’agrada molt aquest contacte amb un públic ampli i variat. intento ser sempre molt planera i constructiva, sense oblidar posar de manifest I’ importància del que ensenyo.»

I predica amb l’exemple: “Jo soc una ferma defensora de les bones maneres, del respecte entre individus i de recuperar valors de vegades menystinguts com el de la feminitat. Sentir-se dona i voler lluir i agradar com e tal es una qualitat inherent a la nostra essència a la qual no hauríem de renunciar.”
La senyora Vilallonga és exponent d`una professió de futur encara poc coneguda, no gaire estesa i mal entesa al nostre país. «Resta una certa percepció frívola de Ia nostra tasca que L’assimila amb les qüestions purament estètiques i no te en compte ni el seu ampli camp d’acció (polítics, mitjans de comunicació i comunicadors, fotografia l cinema. etc.), ni la tradició i el prestigi de que gaudeix en altres indrets.

Confiem que la feina honesta dels professionals que ens hi dediquem en canvií Ia percepció l n’ampliï la difusió.»

Angel Font. Personatges de Catalunya
http://www.personatgesdecatalunya.com

Andrea Vilallonga Valls optó para dedicarse al mundo de la asesoría de imagen ahora hace siete años. “Deseaba poder ayudar los otros desde mis conocimientos del mundo de la moda y la imagen, con las ganas, el entusiasmo y la pasión que, tengo que decir, siempre aboco en todo aquello que hago.
Estoy muy contenta de haberme decidido porque es muy gratificante poder colaborar en el restablecimiento del equilibrio emocional de muchas personas insatisfechas o de los individuos la imagen de los cuales no se ajusta a aquello que desean proyectar.”
En asesoría de imagen. “la relación entre estética Y ética se básica, puesto que ayudamos a superar complejos de forma que se fortalece la comunicación con el exterior.»
En esta tarea para reequilibrar la parte física y emocional es muy importante disponer y desarrollar una buena capacidad de escucha y de empatía. “Mi formación de coach es de gran ayuda para poder motivar los clientes; no se trata solo de  que se produzca una
transformación en estética o una mejora de la imagen de individuo, sino que tenemos que trabajar para conseguir un cambio permanente mes radical que se acontezca desde el interior y derive una nueva actitud más positiva. Variar de chaqueta se fácil; lo difícil es modificar las motivaciones para escoger una de determinada. Por cuya causa la psicología,
la científica y la intuitiva, es esencial.”
Para lograr unos resultados óptimos “hace falta que la persona se implique y se esfuerce en la transformación emocional y visual. Los asesores de imagen asistimos a  nuestros clientes, pero son los que tienen que invertir todas las fuerzas.»

El método de trabajo acostumbra a ser el siguiente: “Con el primer contacto con el cliente ya se perciben los ajustes necesarios; aun así, hay que escucharlo atentamente para conocer a fondo sus circunstancias, formas de vida costumbres i talante. Se tienen que respetar siempre sus opciones personales a pesar de que estén en contra de las nuestras. Porque no se trata de hacer una transformación radical de la persona, sino de mejorar determinados aspectos partiendo de opciones realistas.” Además hace falta que seamos siempre sinceros, objetivos y honestos cuando hagamos nuestras valoraciones y recomendaciones. De hecho, nuestra gran ventaja a la hora de poder ayudar un cliente a mejorar su imagen es nuestra capacidad de objetividad.”
Este análisis inicial no resulta nunca parcial ni subjetivo sino que parte de una metodología científica plenamente consolidada. “La primera impresión que dan los individuos es universal y analizable usando parámetros científicos. La ciencia que se encarga del análisis objetivo de la imagen se denomina iconología y se centra en el examen de la conjunción semiótica que conforman las líneas, las formas, los volúmenes y los colores.
A partir de esta primera fase, fijamos el objetivo y las circunstancies del cliente, realizamos fotografías y hacemos un análisis antropométrico de las proporciones corporales y de las tipologías y de la imagen que transmite. Con las conclusiones de los datos obtenidos le sugerimos unas pautas de vestuario, es decir, del tipo de ropa que más le favorece y que hay que llevar en cada situación y le informamos de la importancia del color, no tan sólo incidiendo en las tonalidades que le favorecen sino también en cómo se comunica a través de ellas con el exterior.
A veces, la transformación también requiere perfeccionar determinados aspectos del comportamiento  y a pesar de que corregir el carácter de un individuo es muy difícil, es posible enseñarle a comportarse en público.
Las buenas maneras son imprescindibles para tener una convivencia pacífica en sociedad. La urbanidad permite que una persona con un carácter impulsivo encaje en la sociedad, aprende que determinadas cosas o palabras no se pueden hacer o decir en público.”

En cualquier caso “nunca seguimos unas pautas estandarizadas porque cada caso es diferente; en nuestro trabajo, no hay espacio para la monotonía.”
Una de las claves del éxito de un asesor de imagen es “ser muy consciente que hay que trabajar desde la humildad para que las personas puedan extraer el máximo partido posible de su imagen, sin perder de vista que la belleza es siempre subjetiva: depende del observador, pero también es inherente a una actitud de seguridad, satisfacción Y confianza en un mismo. La belleza es algo que te emociona… y no podemos conmover todo el mundo.»

Por desgracia, mucha gente no es consciente del potencial que tiene ni de la imagen que proyecta. «Nos han educado en una errónea humildad judeo cristiana que nos hace confundir la seguridad en un mismo y el autoconocimiento con la vanidad y la soberbia que provoca muchos descalabros emocionales porque por un lado, nos cuesta aceptar la dimensión corporal de nuestro ser y por el otro, no sabemos apreciar los puntos positivos, y a menudo nos centramos en los que no nos gustan. 
No olvidemos que no hay nada de negativo ni de extraño a querer sentirse bien en la propia piel porque el cuerpo se la única y verdadera pertenencia de que disponemos.”

A pesar de lo que podríamos creer podría creer la mayoría de los clientes de la señora Vilallonga “no son personas con repercusión pública ni con un estatus es siempre elevado: el 80% de los clientes son personas anónimas de ambientes sociales muy heterogéneos.”

La tipología de los clientes acostumbra a responder a las casuísticas siguientes: “ hay un sector de usuarios con una autoestima baja que no se siente bien con su apariencia; también, personas que no se identifican con la imagen que proyectan y quieren transformarla; igualmente, hay quién se siente bien con su aspecto pero desea potenciarlo todavía más y  finalmente un último grupo constituido por los que no disponen de tiempo  ni para gestionar su  imagen ni para realizar sus compras, casos en los que también llevamos a cabo funciones de personal shopper.”

Como técnico superior de Asesoría de imagen Personal y Corporativa, Andrea Vilallonga también dedica parte de su tiempo a la docencia. “Imparto clases para empresas y corporaciones de buenas maneras, urbanidad, pautas de comportamiento e imagen personal e corporativa. Me gusta mucho este contacto con un público amplio y variado, intento ser siempre muy plana  i constructiva, sin olvidar poner de manifiesto la importancia de lo que enseño.»

Y predica con el ejemplo: “Yo soy una firme defensora de las buenas maneras, del respeto entre individuos y de recuperar valores a veces menospreciados como el de la feminidad. Sentirse mujer, querer lucir y gustar como tal es una calidad inherente a nuestra esencia a la cual no tendríamos que renunciar.”
La señora Vilallonga es exponente de una profesión de futuro todavía poco conocida, no muy extendida y mal entendida a nuestro país. «Resta una cierta percepción frívola de nuestra profesión  que es  asimilada con cuestiones puramente estéticas y no tiene en cuanto su amplio margen de actuación (políticos, medios de comunicación y comunicadores, fotografía y cine. etc.), ni la tradición y el prestigio de que disfruta en otros lugares. 
Confiamos que el trabajo honesto de los profesionales que nos dedicamos a esto cambie la percepción y amplíe la difusión.»

Angel Font. Personatges de Catalunya
http://www.personatgesdecatalunya.com

Deja tu comentario

  Acepto la política de privacidad

Información sobre protección de datos

  • Responsable: Andrea Vilallonga
  • Fin del tratamiento: Controlar el spam, gestión de comentarios
  • Legitimación: Tu consentimiento
  • Comunicación de los datos: No se comunicarán los datos a terceros salvo por obligación legal.
  • Derechos: Acceso, rectificación, portabilidad, olvido.
  • Contacto: info@andreavilallonga.com.
  • Información adicional: Más información en nuestra política de privacidad.

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.